ANBI info

Financiëel overzicht per boekjaar
Vanwege de ANBI-status van onze Stichting willen wij met onderstaande publicatie van de jaarcijfers aan onze verplichting voldoen.

Het nummer van de Kamer van Koophandel is: 41145296
RSIN nummer: 816731780


ANBI publicatie RK Stichting St. Hippolytuskapel te Delft
A. Algemene gegevens
Naam: RK Stichting St. Hippolytuskapel te Delft
Website: www.hippolytuskapel.nl
RSIN/Fiscaal nummer: 816731780
E-mail: info@hippolytuskapel.nl
Telefoonnummer: 0174 – 514678
Bezoekadres: Oude Delft 118 (hoek Nieuwstraat) te Delft
Postcode: 2611 CG
Plaats: Delft
Postadres: G.A. van de Heijden, Oude Delft 122/A, 6211 CG Delft

De instelling behoort tot de Rooms Katholieke Kerk in Nederland. De Rooms Katholieke Kerk heeft van de Belastingdienst een ANBI groepsbeschikking ontvangen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke instellingen die tot de Rooms Katholieke Kerk behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is derhalve ook van toepassing op bovenstaande instelling.

B. Samenstelling bestuur
Het bestuur bestaat uit:
J.J.M. Duijndam, voorzitter
C.M. Zeestraten-Fransen, secretaris
C.L.M. van Beurden, penningmeester
G.A. van de Heijden, bestuurslid
J.H.C. Huijzers-Muller, bestuurslid
J.J. Wensveen, bestuurslid
A.C.A.M. van Rijn, bestuurslid

C. Doelstelling/visie
De Stichting Sint Hippolytuskapel , thans gevestigd aan de Oude Delft. 118 te Delft, is ontstaan na de sluiting van de Hippolytuskerk aan de Voorstraat te Delft. Door proactief handelen van een aantal parochianen, werd een weerwoord gegeven aan de afbraak van de Kerk.
Van aanvang af was het doel: de Rooms Katholieke eredienst in stand te houden in een tijd die vol was van secularisatie, nieuwe visies ten aanzien van gezag en maatschappelijk emancipatoire ontwikkelingen. De Sint Hippolytuskapel houdt vast aan de wereldkerk en haar eeuwenlange bewezen waarden.

In die zin stelt de stichting zich ten doel:

 • Een kerk langs de weg te zijn voor ieder die zich daar thuis vindt.
 • Vasthouden aan de regels en wetten van de moederkerk van Rome.
 • Alles in het werk stellen om eucharistie te vieren met een priester.
 • Zoveel mogelijk inhoudelijk alle parochiële taken te vervullen en in stand te houden.
 • Steeds in verbondenheid en overleg met de bisschop van Rotterdam.
 • De weldaad van het Stichting- zijn te handhaven.
 • Een zo groot mogelijke samenwerking met de plaatselijke en regionale kerk.
 • Zo groot mogelijke herkenbaarheid in vorm, inhoud en muziek voor elk lid van de wereldkerk.
 • Blijven ijveren om het gebouw te doen zien en ervaren als een heilige plaats, wat het is.

D. Beleidsplan
Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan van de Stichting Sint Hippolytuskapel te Delft.
De stichting Sint Hippolytuskapel aan de Oude Delft 118 te Delft stelt zich ten doel, zoals in haar doelstelling vermeld, de Rooms Katholieke eredienst in stand te houden volgens de regels van de Wereld – en Moederkerk te Rome.

Deze doelstelling krijgt al gedurende ruim 40 jaar vorm in het volgende beleid:

 • Instandhouding van de Rooms Katholieke eredienst, de eucharistie.
  Deze eredienst kent een frequentie van minimaal drie maal per week; te weten dinsdagavond om 19.15 uur, zaterdagmiddag om 17.15 uur en zondagmorgen om 10.30 uur.
  Daarnaast wordt op nagenoeg elk kerkelijk feest ook een eucharistieviering gehouden evenals op de eerste vrijdag van de maand om 19.15 uur.
 • Alle eucharistievieringen worden gecelebreerd door een priester. Er wordt veel aandacht besteed om voor elke viering een priester bereid te vinden. In de afgelopen ruim 40 jaar is dit gelukt op minder dan 10x na door overmacht.
 • Het kapelbestuur zorgt voor informatie aan de leden van de gemeenschap via een site en een uitgegeven maandblad wat ter hand wordt gesteld of via de post verzonden.
 • De bestuursleden houden zoveel mogelijk contact met de mensen. Daarvoor is er een gelegenheid tot koffiedrinken na de zondagsmis. Verder worden zo mogelijk mensen thuis bezocht om de communie te brengen als de tocht naar de kapel teveel gevraagd is. Ook de mogelijkheid om opgehaald te worden, wordt gebruikt.
 • Wij proberen ons bestaan kenbaar te maken in het parochieblad van de grotere St. Ursulaparochie te Delft, maar ook via activiteiten die landelijk of plaatselijk daartoe de mogelijkheid bieden. Dat kan inhouden meedoen met monumentendag, gemeentelijk overleg met de religieuze instanties in de gemeente Delft; contacten met andere geloofsgemeenschappen via overleg of activiteiten. We onderhouden contacten met studentenverenigingen tijdens hun inauguratieprogramma.
 • De kapel stelt zich open voor aanbidding voor iedereen op de zaterdagmiddag van 16.30-17.05 uur met uitstelling van het Allerheiligste.
 • De kapel is beschikbaar voor echtparen die hun huwelijk in de kerk willen bezegelen en voor mensen die na hun overlijden vanuit de kapel begraven willen worden. De sacramenten die vanuit een parochie kunnen worden ontvangen, zijn dus ook vanuit onze kapel mogelijk.
 • Zo worden er ook kinderen in onze kapel gedoopt en gevormd.
 • Het bestuur zoekt mogelijkheden, met de beschikbare middelen en personele bezetting om het belang van ons bestaan vorm te geven. Zo organiseren we o.a. een Mariahulde en een vesperdienst.
 • Al onze inspanning gebeurt in goede samenwerking met het bisdom Rotterdam en de plaatselijke parochie St. Ursula.
 • Alle mogelijkheden die wij hebben om een bijdrage te leveren aan Gods Kerk proberen wij met onze beschikbare middelen in te vullen. Bij de beschikbare middelen behoren ook het in stand houden van een koor met organist en dirigent. Daarnaast zijn er kosters en vrijwilligers voor ziekenbezoek, schoonmaak en versiering. Ook zijn er lectoren en misdienaars.

E. Beloningsbeleid
De leden van het bestuur ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning. Wel hebben zij recht op een vergoeding van redelijkerwijs door hun functie gemaakte onkosten.
De instelling heeft geen medewerkers in dienst.

F. Verslag Activiteiten
De recente activiteiten zijn te vinden in het maandelijkse informatieblad van de stichting en op: www.hippolytuskapel.nl

G. Financiële verantwoording (Zie hierboven)